Presentations

Presentations

Wednesday 30 September 2015

Investor Presentation 3Q 2015

Wednesday 30 September 2015

Bond Report 3Q 2015

Tuesday 30 June 2015

Investor Presentation H1 2015

Tuesday 30 June 2015

Marcolin Bond Report H1 2015

Tuesday 31 March 2015

Investor Presentation 1Q 2015

Tuesday 31 March 2015

Bond Report 1Q 2015

Tuesday 31 March 2015

Quarterly Financial Report March 31, 2015

Wednesday 31 December 2014

2014 Results Approved

Wednesday 31 December 2014

Marcolin Annual Report 2014

Wednesday 31 December 2014

Investor Presentation FY 2014